Message from Sally Holland the new Children's Commissioner for Wales


Give children and young people, professionals & carers the opportunity to have their say by encouraging them to complete our national survey.

Sally Holland is the new Children's Commissioner for Wales. Her role is to protect and promote the rights and welfare of children and to be the voice of children and young people in Wales. To do this, she needs to know from children and young people, as well as those who work with them, what key areas of work she should focus on.

What Next? | Be Nesa'?

This is what we’re calling the survey, which will inform the Commissioner’s 3 year plan. This means that the voices of children and young people and adults who care for them will directly affect the work carried out by the Children’s Commissioner for Wales over the next few years.  

Our survey is live now.

We want as many children and young people, carers & professionals as possible to complete the survey. Please help them to share their views with us by encouraging them to complete the survey.

Where do I find it?

The survey can be found here http://www.childcomwales.org.uk/en/what-next/  Surveys for other age ranges, and accessible surveys for pupils with additional learning needs, or deaf pupils can be found here  http://www.childcomwales.org.uk/en/accessible-links/

What will happen with the information?

After the survey closes on 1 November, we’ll collate the information and let you know the results in early 2016.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rhowch gyfle i blant a phobl ifanc, pobl broffesiynol & gofalwyr leisio barn trwy eu hannog i gwblhau ein harolwg cenedlaethol.

Sally Holland yw Comisiynydd Plant newydd Cymru. Ei gwaith hi yw diogelu a hybu hawliau a lles plant, a bod yn llais i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Er mwyn gwneud hynny, mae angen iddi gael gwybod gan blant a phobl ifanc, yn ogystal â’r rhai sy’n gweithio gyda nhw, pa feysydd gwaith allweddol dylai hi ganolbwyntio arnyn nhw. 

What Next? | Beth Nesa'?

Dyma’r enw rydyn ni’n ei roi i’r arolwg, a fydd yn llywio cynllun 3 blynedd y Comisiynydd. Mae hynny’n golygu y bydd lleisiau plant a phobl ifanc, trwy’r arolwg hwn, yn cael effaith uniongyrchol ar y gwaith mae Comisiynydd Plant Cymru yn ei wneud yn ystod y blynyddoedd nesaf. 

Mae ein harolwg yn fyw nawr.

Rydym yn awyddus i gymaint â phosib’ o blant a phobl ifanc/ oedolion / pobl broffesiynol / gofalwyr i gwblhau’r arolwg,

 

Sut mae cael hyd i’r arolwg?

I gael rhagor o wybodaeth, ’ewch i’n wefan  http://www.complantcymru.org.uk/cy/beth-nesa/

 

Mae’r arolwg ar gael mewn sawl ffurf ac ar gyfer ystod o oedrannau. Mae yna hefyd dudalen ar gyfer fersiynau hygyrch o’r arolwg: http://www.complantcymru.org.uk/cy/lincs-hygyrch/

 

Beth fydd yn digwydd i’r wybodaeth? 

Ar ôl i’r arolwg gau ar Dachwedd 1af, byddwn yn casglu’r wybodaeth ac yn cyhoeddi’r canlyniadau yn gynnar yn 2016.

 

_______________________________________________________________________________

Twitter:

What can @childcomwales do to make Wales a better place for children and young people? Take the survey: http://bit.ly/1FkXI6B  

 

Beth gall @complantcymru gwneud i wella bywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru? Atebwch yr holiadur! http://bit.ly/1R5E67I

               

Facebook:

What can the Children’s Commissioner for Wales do to make Wales a better place for children and young people? Take the survey: http://bit.ly/1FkXI6B  https://www.youtube.com/watch?v=zC0CbezptRs

 

Beth gall Comisynydd Plant Cymru gwneud i wella bywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru? Atebwch yr holiadur! http://bit.ly/1R5E67I  https://www.youtube.com/watch?v=_GEq2BvrII0